Copyright  ©  Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door De Passie Test.  Leveringsvoorwaarden  /  Privacy beleid

de PassieTest
Inspiratie.
Muziek.
Boeken.
Links.
Bel de PassieTest
Bel: 06 - 46 06 47 42
Passie Test Home.

Algemene Gebruiksvoorwaarden:

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de Passie Test Website (hierna: PTW) van De Passie Test (hierna: PT) en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van PTW betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt.

PT behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig voor een update.

In geval van inbreuk op de rechten en gebruikersvoorwaarden van PTW behoudt PT zich het recht voor om deze alle middelen rechtens te (doen) handhaven.

Toegang
Voor de toegang van PTW is geen vergoeding verschuldigd. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze gebruikersvoorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden.

PT streeft er naar PTW zoveel mogelijk aan het publiek en de specifieke doelgroepen van PTW beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

Gebruik
Het is de gebruiker niet toegestaan PTW te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze gebruikersvoorwaarden zijn.

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen met name andere bezoekers/gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan PTW. Het is voor de gebruikers verboden processen of programma's op te starten waarvan de gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks PTW of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:
   * Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken.
   * Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.
   * Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van andere gebruikers.
   * Inbreuk plegen op auteurs rechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
   * Hacken van PTW of via PTW het systeem van andere gebruikers.
   * Het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken.
   * Spamming

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons een mail sturen naar beleid@depassietest.com.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze web site bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van PT en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo's, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animatie's, foto's, grafische vormgeving van de site. Mede om de belangen van PT en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel, gebruik conform de educatieve doelstelling van PTW. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PT vereist.

Enkele specifieke gebruiksbeperkingen:
   * Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PT onderdelen en materiaal dat zich op het domein van PTW bevindt elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de web site van PTW op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
   * Het is toegestaan om door middel van hyperlinks te verwijzen naar PTW en de zich daar bevindende informatie. Indien er een link wordt aangebracht naar PTW (onder andere door middel van deeplinken, framing) zal onder elke omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren moeten komen.

Indien PTW informatie toegankelijk maakt waarop rechten van derden rusten, zal PT zich er binnen de mate van het redelijke voor inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen.

Indien PT bekend is of wordt dat op haar informatie dergelijke rechten rusten, zal PT ervoor zorg dragen dat slechts op legale wijze door PT gebruik zal worden gemaakt van dergelijke informatie. Indien PT kennis neemt van inbreuk op dergelijke rechten door derden, zal PT de betrokken rechthebbende voor zover redelijkerwijze mogelijk informeren.

Mocht PT op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakend(e) materiaal of links op de site dan heeft PT het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Netiquette en internetcriminaliteit
PT spant zich naar haar beste vermogen in om onrechtmatige en schadelijke handelingen op het internet mee te helpen bestrijden. PT verkeert echter in de technische onmogelijkheid om alle informatie verspreid via haar site te controleren en haar taak betreft niet het controleren en/of het regelen van de wijze waarop haar gebruikers of derden haar diensten invullen of gebruiken.

PT verbindt zich ertoe haar gebruikers een aanvaardbaar gedrag op het internet op te leggen en heeft daartoe onder andere deze gebruiksvoorwaarden opgesteld welke eveneens zijn te vinden op PTW waarin PT de mogelijkheid om de nodige daden te stellen nader heeft omschreven en een klachten adres  opgeeft waar iedere derde klachten kan formuleren aangaande onrechtmatige praktijken via PTW.

Cookies
PTW maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker.

De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte web site opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen. Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina's. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de site van PTW optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om gebruik te maken van de site van PTW  is het niet noodzakelijk om cookies te accepteren.

Aansprakelijkheid
PT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site van PTW en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

Algemeen
Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen PT en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: beleid@depassietest.com.

Voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar: beleid@depassietest.com.